4593
 
مشکلات فنی وبسایت انجمن و پوزش از همراهان باوری

متأسفانه اطلاعات و اخبار سالهای اخیر حذف شد


دکتر محمد کمالی عضو شورای عالی راهبردی سازمان بهزیستی کشور شد

اعضای شورای عالی راهبردی سازمان بهزیستی کشور معرفی ش


آموزش عالي رايگان، حق غيرقابل تفسير شهروندان معلول ايران

یکي از دستاوردهاي بزرگ قانون جامع حمايت از حقوق افراد


 
box1